OMP Hobby M1 EVO Crash kit Feathering shaft x2 Main shaft x2  Tail boom x1 Main blades x2 Tail blades x2  Tail fin x1
OMP Hobby M1 EVO Crash kit Feathering shaft x2 Main shaft x2  Tail boom x1 Main blades x2 Tail blades x2  Tail fin x1
$19.99
Availability: Out Of Stock